Công nghiệp

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2024

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 01/2024

 •   24/01/2024 07:23:34 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Tháng 01 năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-2,4%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+32,86%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tinh tháng 12 năm 2023 và cả năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tinh tháng 12 năm 2023 và cả năm 2023

 •   28/12/2023 11:18:06 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Tháng 12 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+4,48%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+11,63%). Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 12 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 tăng (+9,03%)
Hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2023 và 11 tháng năm 2023

Hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2023 và 11 tháng năm 2023

 •   23/11/2023 07:19:30 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Tháng 11 năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so tháng trước (+6,44%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+12,70%).
Trong 11 tháng đầu năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng (+8,73%) so với cùng kỳ năm 2022.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2023 và 10 tháng đầu năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2023 và 10 tháng đầu năm 2023

 •   30/10/2023 08:51:03 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhẹ so tháng trước (-2,42%) và tăng so với tháng cùng kỳ năm 2022 (+8,27%); Trong 10 tháng đầu năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm 2022 tăng (+8,27%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023

 •   25/09/2023 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Tháng 9/2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhẹ so tháng trước (-1,54%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+21.13%); 9 tháng đầu năm 2023 tăng (+7,64%) so với cùng kỳ năm 2022.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023 và 8 tháng đầu năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023 và 8 tháng đầu năm 2023

 •   21/08/2023 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Tháng 8/2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ so tháng trước (+1,13%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+12,49%). Trong 8 tháng đầu năm 2023 tăng (+6,03%) so với cùng kỳ năm 2022.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp tháng 7/2023 và 7 tháng đầu năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp tháng 7/2023 và 7 tháng đầu năm 2023

 •   19/07/2023 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Tháng 7/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ so tháng trước (+0,19%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+9,04%).
Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 tăng (+4,78%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023

 •   20/06/2023 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Tháng 6 năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ so tháng trước (+1,45%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+9,77%). Trong 06 tháng đầu năm, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2022 tăng (+4,30%).
Tình hình hoạt động công nghiệp - thương mại tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023

Tình hình hoạt động công nghiệp - thương mại tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023

 •   23/05/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2023, Sở Công Thương ban hành báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp-thương mại tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2023

 •   23/05/2023 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Tháng 5 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+4,24%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+6,71%). Các phân ngành kinh tế đều tăng so với tháng trước.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4/2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4/2023

 •   21/04/2023 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Tháng 4 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+0,27%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+8,56%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3/2023 và 3 tháng đầu năm 2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 3/2023 và 3 tháng đầu năm 2023

 •   23/03/2023 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Tháng 3/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+6,58%) và tăng nhẹ so với tháng cùng kỳ (+1,72%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2023

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2023

 •   21/02/2023 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Tháng 02 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+8,94%), và tăng so với tháng cùng kỳ (+18,75%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 12/2022

 •   22/12/2022 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Tháng 12 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+9,09%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+8,04%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 11/2022

 •   21/11/2022 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Tháng 11 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+9,85%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+3,46%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10/2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10/2022

 •   21/11/2022 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Tháng 10 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-3,42%) và tăng nhẹ so với tháng cùng kỳ (+0,60%)
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 và 9 tháng đầu năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 và 9 tháng đầu năm 2022

 •   21/11/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Tháng 9 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so tháng trước (-4,10%) và tăng mạnh so với tháng cùng kỳ (+46,8%).
Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng (+20,10%) và các phân ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ.
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022

 •   23/08/2022 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Tháng 8 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so tháng trước (+2,14%) và tăng mạnh so với tháng cùng kỳ (+93,78%).
Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2022

Bản tin hoạt động ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2022

 •   27/07/2022 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Tháng 7 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng nhẹ so tháng trước (+0,02%) và tăng so với tháng cùng kỳ (+31,09%)

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây