Thông tin liên hệ


S Công Thương Tây Ninh 

Địa Ch: 304 CMT8, khu Ph 3, phường 2, thành Ph Tây Ninh, tnh Tây Ninh

Đin Thoi: 066.3814885; 066.8501171

Fax: 066.3824726

Email: soct@tayninh.gov.vn

Website: www.socongthuong.tayninh.gov.vn

Địa Ch Trên Bn Đồ S: