Thông tin cần biết - Hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung
 
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho “Hợp đồng mua bán căn hộ”
 
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho “Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội”
 
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Tây Ninh – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000045 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Trảng Bàng (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000060 tiếp nhận ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Tân Biên (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000046 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Dương Minh Châu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000049 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Bến Cầu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000050 tiếp nhận ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Điện lực Hòa Thành (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số1800116000090 tiếp nhận ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Điện lực Tân Châu (Đơn vị) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Đơn vị. Đề nghị Đơn vị thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
Sau khi xem xét hồ sơ mã số 1800116000016 tiếp nhận ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Công ty Điện lực Tây Ninh (Công ty) về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với hợp đồng: Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt; Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty. Đề nghị Công ty thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (phần 1)NewTriển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (phần 1)
Ngày 08/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Luật sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm đảm bảo công tác triển khai văn bản kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả.

Kế hoạch số 383/KH-UBND bao gồm các nội dung thực hiện như sau:

1- Tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi;

2- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi;

3- Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật sửa đổi;

4- Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ;

5- Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

File Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh File Kế hoạch.pdf


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã chính thức được thông qua ngày 13/11/2020 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (với 92,53% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành). Luật sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Một số điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi như sau:

* Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 vừa quy định hành vi "vi phạm hành chính nhiều lần" thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, vừa quy định "vi phạm hành chính nhiều lần" là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy định này gặp vướng mắc do các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực không quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính nhiều lần nào thì bị xử phạt về từng lần vi phạm, trường hợp nào thì bị xử phạt 01 lần và áp dụng tình tiết tăng nặng "vi phạm hành chính nhiều lần".

Vì vậy, để khắc phục bất cập trên, Luật sửa đổi đã sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 như sau:

"d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng;".

* Tăng mức phạt tiền tối đa

Trên cơ sở thực tiễn thi hành, mức phạt tiền tối đa của nhiều lĩnh vực theo quy định hiện hành còn chưa đủ sức răn đe, chưa thực sự tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Do đó, Luật sửa đổi đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 quy định tăng mức phạt tiền tối đa đối với 10 lĩnh vực như: "Phạt tiền đến 200.000.000 đồng: sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"; "Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng: quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền lệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; thủy sản"...

Ngoài ra, Luật sửa đổi đã bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực mới chưa được Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành quy định như lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng để đồng bộ với Luật An ninh mạng; mức phạt tiền tối đa trong hoạt động kiểm toán nhà nước để thống nhất với Luật Kiểm toán nhà nước;.... Và bên cạnh đó, quy định về mức phạt tối đa trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh đã được lược bỏ.

Còn tiếp theo...

File Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính File Luat SDBS LXLVPHC.doc

Thanh tra SCT


2/25/2021 9:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo xác nhận đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH NU Skin Enterprises Việt NamThông báo xác nhận đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH NU Skin Enterprises Việt Nam
Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH NU SKIN ENTERPRISES VIỆT NAM.

Đăng ký sửa đổi thông tin người đại diện tại địa phương của Công ty với thông tin như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Phương;

Chứng minh nhân dân: 290988485, Công an tỉnh Tây Ninh cấp ngày 28/02/2013;

Số điện thoại: 0917140044 – 0933494883;

Địa chỉ liên lạc: Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Tây Ninh

NU SKIN xac nhan sua doi T12 2020_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT


1/22/2021 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Thông báo xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH KYOWON THE ORM Việt NamThông báo xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH KYOWON THE ORM Việt Nam
Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH KYOWON THE ORM VIỆT NAM.

1. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: tháng 01 năm 2021

2. Người đại diện tại địa phương:

Họ tên: PHẠM HOÀNG SƠN.

Căn cước công dân số: 072092003727.

Do: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/6/2018

Điện thoại: 0948773788 Email: repinfo.kyowon@theorm.vn.

Địa chỉ liên lạc: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Văn bản ủy quyền số: 01/2021-KW/UQ.TNi ngày 07/1/2021

Công ty Kyowon VN 01 2021_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT


1/22/2021 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CPKế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP
UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 10/12/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Quyết định 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ";

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm tăng cường tính chủ động của địa phương ứng phó trong quá trình hỗ trợ cung cấp thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương. Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh chuẩn bị trước hồ sơ liên quan của các Công ty có xuất khẩu các mặt hàng nằm trong Danh sách cảnh báo có nguy cơ bị khởi xướng điều tra (Danh sách Đề án 824). 

3111 ub.signed.pdf

Phòng QLTM - SCT


1/22/2021 10:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH MTV TM Mỹ LợiThông báo xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH MTV TM Mỹ Lợi
Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH MTV TM Mỹ Lợi

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Sở Công Thương thông báo đến tất cả tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho Công ty TNHH MTV TM MỸ LỢI.

1. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Ngày 01 tháng 2 năm 2021.

2. Người đại diện tại địa phương:

Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH.

Căn cước công dân số: 072180004123.

Do: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 01/3/2019.

Điện thoại: 0777838257, Email: ngocanh09051980@gmail.com.

Địa chỉ liên lạc: Nhà 25, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Văn bản ủy quyền số: 2112.2020.07/ĐKHĐ-GUQ ngày 21/12/2020.

Cty Mỹ Lọi 01 2021_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT


1/22/2021 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Thông báo về việc phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng cơ hội của hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn QuốcThông báo về việc phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng cơ hội của hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc
Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ Công Thương có Văn bản số 10344/BCT-AP về việc phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng VKFTA

Thực hiện Đề án xây dựng và phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tận dụng cơ hội của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2020, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi – Bộ Công Thương đã xây dựng và phát hành sản phẩm thông tin hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh những thông tin cơ bản về thị trường Hàn Quốc, thông tin về thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thông tin hướng dẫn xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc tận dụng Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước và một số khuyến nghị cụ thể cho từng ngành. 

THONG TIN THI TRUONG HAN QUOC.pdf

Phòng QLTM - SCT

1/20/2021 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
Lượng hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2021 là 62.051 tấn

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 43/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021.

Cụ thể, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 là 62.051 tấn, tăng 2.955 tấn so với năm 2020 (Lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 là 59.098 tấn).

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021./.

Thong tu 43-2020-BCT.pdf

Phòng QLTM - SCT


1/20/2021 11:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủNghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháp, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định này có 26 điều và được phân chia thành 4 chương, gồm:

- Chương I: Quy định chung.

- Chương II: Quản lý, sử dụng pháo.

- Chương III: Trách nhiệm cuả các Bộ, Ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Chương IV: Điều khoản thi hành.

Một số từ ngữ được giải thích tại quy định của Điều 3 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Pháo là sản phẩm có chứa thuốc pháo, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: pháo nổ và pháo hoa.

- Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ.

- Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Điều 5 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định cụ thể 09 hành vi nghiêm cấm (bổ sung 07 khoản so với Nghị định số 36/2009/NĐ-CP) gồm:

- Khoản 1: Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.

- Khoản 2: Cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo.

- Khoản 3: Cấm mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.

- Khoản 4: Cấm lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Khoản 5: Cấm trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không đảm bảo an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Khoản 6: Cấm chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

- Khoản 7: Cấm giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.

- Khoản 8: Cấm hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức.

- Khoản 9: Cấm cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

Thanh tra SCT

1/12/2021 3:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/VBmoi_Key_25072019141551.jpg
Một số quy định của pháp luật liên quan đến Thanh niênMột số quy định của pháp luật liên quan đến Thanh niên
Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành vào năm 2020 và sẽ có hiệu lực trong năm 2021, trong số đó có 02 văn bản có liên quan đến thanh niên bao gồm: Luật Thanh niên và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Ngày 16/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.

LUAT THANH NIEN 2020.pdf

- Luật Thanh niên được kết cấu gồm 07 Chương, 41 Điều (tăng 01 Chương và 05 Điều so với Luật Thanh niên năm 2005).

- Luật Thanh niên quy định Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

- Luật Thanh niên quy định về các tổ chức thanh niên bao gồm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên, chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

- Luật Thanh niên quy định nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Luật Thanh niên quy định chính sách khung, chính sách cụ thể có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số. Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; các khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và khoản đóng góp.

- Luật quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành lập các tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được: Học tập, phát triển tài năng, giáo dục rèn luyện nhân cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động việc làm.

Ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021 và đây là Thông tư được ban hành mới.

Thông tư 07.2020.TT.BNV BC thống kê về công tác thanh niên VN.pdf

- Thông tư gồm có 05 điều và quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do các Bộ, ngành thực hiện gồm: việc lập và gửi báo cáo thống kê, hướng dẫn lập báo cáo, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

- Theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BNV, báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam gồm có các kỳ báo cáo như sau: Báo cáo thống kê năm, Báo cáo thống kê theo nhiệm kỳ, Báo cáo thống kê khác và Báo cáo thống kê đột xuất; các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 02 hình thức: bằng văn bản giấy và qua hệ thống báo cáo điện tử.

- Thông tư này quy định về trách nhiệm thi hành: Bộ Nội vụ, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây: Triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Thu thập, biên soạn, tổng hợp số liệu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định của Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; Xây dựng hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam từ các Sở, ban, ngành trên địa bàn cấp tỉnh; Bổ sung chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam vào phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ;...

Chi đoàn SCT


1/4/2021 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương Tây NinhLịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Công Thương Tây Ninh
Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

Sở Công Thương Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2021, mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:


Ngày, tháng, năm
Bộ phận cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dânGhi chú
12/01/2021 – Thứ ba
Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
23/02/2021 – Thứ ba
Thanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
16/3/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/4/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
11/5/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
15/6/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
13/7/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
17/8/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
14/9/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
12/10/2021– Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
16/11/2021 – Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 
14/12/2021– Thứ baThanh tra và các Phòng thuộc Sở có liên quan 


- Trường hợp bận việc đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch nêu trên, Giám đốc Sở sẽ phân công trực tiếp cho Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng hoặc Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc giải quyết.

- Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở tiếp công dân thường xuyên trong các ngày còn lại.
*  Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, Sở Công Thương ( địa chỉ: Số 304 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
*  Thời gian tiếp công dân: - Buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.
                                           - Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00.
*  Điện thoại liên hệ: 0909.879747 – Chánh Thanh tra Sở Công Thương.

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021_Signed.pdf

Thanh tra SCT

12/25/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán căn hộ”Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán căn hộ”
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho “Hợp đồng mua bán căn hộ”

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sở Công Thương nhận được Bộ Hồ sơ mã 000.00.02.H53-201217-0025 Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho Hợp đồng mua bán căn hộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng;

Sau khi thẩm định nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán căn hộ của Công ty Golden City không vi phạm Điều 13. Phạm vi xem xét nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho "Hợp đồng mua bán căn hộ". Đề nghị Công ty thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Công ty phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung vi phạm đó quy định tại Điều 16. của Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011.

CV 3150 - Chấp nhận HĐ mẫu nhà thương mại 12 2020_Signed.pdf

P.QLTM - SCT


12/24/2020 10:00 AMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_18072019114014.jpg
Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội”Thông báo chấp nhận đăng ký “Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội”
Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho “Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội”

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sở Công Thương nhận được Bộ Hồ sơ mã 000.00.02.H53-201218-0034 Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng;

Sau khi thẩm định nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán căn hộ của Công ty Golden City không vi phạm Điều 13. Phạm vi xem xét nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng cho "Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội". Đề nghị Công ty thông báo cho người tiêu dùng về nội dung hợp đồng theo mẫu đã được chấp nhận.

Thông báo này không có ý nghĩa chứng nhận hay đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương có quyền và trách nhiệm yêu cầu Công ty phải sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung vi phạm đó quy định tại Điều 16. của Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011.

CV 3151 chấp nhận HĐ mẫu nhà xã hội 12 2020_Signed.pdf

P.QLTM - SCT


12/24/2020 10:00 AMĐã ban hànhHợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chungTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủNghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ
Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Nghị định này bao gồm 65 điều, được chia thành 06 chương cụ thể như sau:

(1) Chương I. Quy định chung;

(2) Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí;

(3) Chương III. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh xăng dầu;

(4) Chương IV. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí;

(5) Chương V. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính;

(6) Chương VI. Điều khoản thi hành.

Theo quy định tại Điều 5: "Mức phạt tiền được quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt bằng một nửa mức phạt tiền đối với tổ chức".

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh dầu và khí hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

nd 99.2020 xpvphc khi va xang dau.pdf

Thanh tra SCT

12/23/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Mời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giảMời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả
Thông báo mời tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả tại Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 404/CN-CNTP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Cục Công nghiệp-Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả.

Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức Hội nghị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

1. Các Sở, ban ngành tỉnh.

2. Các tổ chức chính trị và xã hội.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Phòng kinh tế & Hạ tầng các huyện.

5. Toàn thể Cán bộ, Công chức Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Sở.

6. Các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá, các doanh nghiệp mua bán nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

7. Các đại lý thuốc lá trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

8. Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật phòng chống tác hại thuốc lá; một số chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

2. Tác hại của việc sử dụng thuốc lá lậu và thuốc lá giả;

3. Giới thiệu về Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2020 (thứ hai).

2. Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương (địa chỉ: 304CMT8, Khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký danh sách tham dự Hội thảo nói trên và gửi thông tin đăng ký về Sở Công Thương Tây Ninh (địa chỉ: 304 CMT8, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) trước ngày 20/12/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: thihien@tayninh.gov.vn.

Phòng QLTM - SCT


12/19/2020 10:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây NinhHội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây Ninh
Thông báo mời tham dự Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây Ninh

Thực hiện Công văn số 8357/BCT-AP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Campuchia và các nước Đông Nam Á khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tại Tây Ninh.

Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Hội thảo tại Tây Ninh như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

I. Bộ Công Thương: Đoàn công tác do lãnh đạo Vụ thị trường châu Á-châu Phi làm trưởng Đoàn.

II. Tỉnh Tây Ninh:

- Các Sở, ban ngành tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã biên giới.

- Phòng Kinh tế, Kinh tế&Hạ tầng các huyện, thị xã biên giới.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh (dự và đưa tin).

III. Sở Công Thương và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố: Tp.Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Dương.

B. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Giới thiệu về tiềm năng xuất nhập khẩu của Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam bộ.

2. Giới thiệu về thị trường Đông Nam Á, một số ngành hàng chính và các quy định xuất nhập khẩu, rào cản thương mại cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Đông Nam Á.

3. Cơ hội và tiềm năng và các lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia.

4. Thảo luận, trao đổi với Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước thuộc khối Asean (Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2020 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Khách sạn Surise Tây Ninh (địa chỉ: 81 Hoàng Lê Kha, Phường 3, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký danh sách tham dự Hội thảo nói trên và gửi thông tin đăng ký về Sở Công Thương Tây Ninh (địa chỉ: 304 CMT8, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) trước ngày 20/12/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: thihien@tayninh.gov.vn.

Thông tin trao đổi xin liên hệ: công chức Hiền, phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0937.355.887.

Phòng QLTM - SCT

12/19/2020 10:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Thông báo việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏngThông báo việc tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng
Trường hợp có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được danh sách đăng ký tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng của tổ chức, cá nhân trên bàn tỉnh; tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa triển khai thực hiện. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn tất các thủ tục để triển khai tổ chức đào tạo theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng trên bàn tỉnh biết; trường hợp có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Phòng Bảo vệ môi trường, số 606, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3825850 để tổng hợp./. 

Phòng KTATMT - SCT đưa tin


12/19/2020 10:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 3)Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 3)

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND thành phố Tây Ninh đối với danh sách 01 cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 03), thống nhất báo cáo UBND tỉnh (Danh sách kèm theo).

Danh sach dot 3.doc

P.QLTM-SCT12/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 4)Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 4)

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Châu Thành và UBND huyện Dương Minh Châu đối với danh sách 02 cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 04), thống nhất báo cáo UBND tỉnh (Danh sách kèm theo).

Danh sach dot 4.doc

P.QLTM - SCT


12/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 5)Danh sách doanh nghiệp, cá nhân tỉnh Tây Ninh đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh niên vụ 2020-2021 (đợt 5)

Thực hiện Công văn số 1699/UBND-KTTC ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; Công văn số 2788/UBND-KTTC ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, giám sát việc vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh.

Sở Công Thương đã lấy ý kiến BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh và UBND huyện Tân Biên đối với danh sách 01 cá nhân đăng ký hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia niên vụ 2020-2021 (đợt 05), thống nhất báo cáo UBND tỉnh (Danh sách kèm theo).

Danh sach dot 5.doc

P.QLTM - SCT

12/9/2020 9:00 AMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Cẩm nang giới thiệu Thị trường MarocCẩm nang giới thiệu Thị trường Maroc
Tìm hiểu thêm về thị trường, tránh được những rủi ro và khai thác tốt nhất thị trường Ma-rốc.

Cẩm nang do ​Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc biên soạn, thông qua Sở Công Thương gửi tới các doanh nghiệp, những ai quan tâm để hiểu thêm về thị trường, tránh được những rủi ro và khai thác tốt nhất thị trường Ma-rốc trong thời gian tới.

Vui lòng xem file đính kèm

Bia Maroc 12x19 out.pdf

File ruột ngày 19.10.2020.pdf

SCT

11/27/2020 11:00 AMĐã ban hànhBản tin kinh tếTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-09/News_Key_03092019094810.png
Cẩm nang giới thiệu thị trường BO BIEN NGACẩm nang giới thiệu thị trường BO BIEN NGA
Bờ Biển Ngà là thị trường quan trọng, có nhiều tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam tại khu vực Tây Phi, nhưng còn thiếu thông tin cho doanh nghiệp của ta.

​Cảm nang do Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc kiêm nhiệm Bờ Biển Ngà biên soạn. Thông qua Sở Công Thương gửi các doanh nghiệp để tham khảo, nghiên cứu, tiếp cận thị trường. 

Đây là cuốn sách đầu tiên và duy nhất về thị trường Bờ Biển Ngà cho tới thời điểm này.

Sách Cẩm nang giới thiệu Thị trường Bờ Biển Ngà Thương vụ Maroc DVP 8 2020 in.pdf

anh 1.jpg

SCT

11/27/2020 11:00 AMĐã ban hànhBản tin kinh tếTinXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủNghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020; bao gồm 25 điều, 08 chương và có 03 phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Phụ lục I: Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ.

- Phụ lục II: Mẫu Bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập bổ sung.

- Phụ lục III: Danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

NĐ 130-2020 ve kiem soat tai san, thu nhap.pdf

Thanh tra Sở


11/9/2020 12:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2020-06/Nghi Dinh_Key_10062020105348.jpg
Phối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020Phối hợp thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020
Nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức, trách nhiệm của các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm và để kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương

Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm 2020. Theo đó, Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch đến các đơn vị phối hợp như: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các hoạt động trong Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020 như sau:

- Phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn; vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa hàng bán và giới thiệu thực phẩm tại địa  phương đăng tải băng rôn, hình ảnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị với các nội dung hưởng ứng Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020".

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020.

- Khuyến khích các Hiệp hội ngành hàng; Ban quản lý chợ; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tham gia và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương tổ chức tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 11 năm 2020.

ATTP 2020.jpg

(Khẩu hiệu tuyên truyền của Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm)

 

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn hãy cùng đồng hành tổ chức, tham gia các hoạt động của Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2020. 

Phòng QLTM - SCT

11/3/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Năm 2020, Sở Công Thương đã hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 với những hoạt động phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Công văn số 2194/UBND-NCPC ngày 14/9/2020 về việc hưởng hứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; Công văn số 2569/STP-PBGDPL ngày 30/10/2020 của Sơ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020,

Sở Công Thương đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- Tuyên truyền các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc đăng tải trên mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của Sở; lồng ghép vào các đợt sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn thể; phát tờ bướm do Sở Tư pháp biên soạn và phát hành;

- Treo khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" tại trụ sở làm việc của cơ quan;

ngay phap luat.jpg

- Phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở về Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 11/2020 với chủ đề: Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổ chức;

- Lồng ghép phổ biến một số nội dung có liên quan đến Ngày Pháp luật 09/11 và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tại cuộc họp cơ quan định kỳ tháng 11/2020./.

Chi đoàn SCT


11/3/2020 11:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
Thông báo tiếp nhận lại các hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnhThông báo tiếp nhận lại các hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh
Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020

Hiện nay, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã hơn 28 ngày không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Sở Công Thương thông báo như sau:

1. Hoạt động lại việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2020;

2. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh là hoạt động tập trung đông người. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh:

+ Chỉ thực hiện hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo khi thật cần thiết;

+ Yêu cầu tất cả người tham dự (bao gồm báo cáo viên, nhân viên và tất cả khách mời) phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe;

+ Các doanh nghiệp phải tự ghi chép, kiểm soát báo cáo viên của mình gồm địa điểm, địa phương đã từng đến có yếu tố dịch tễ hay không, tình trạng sức khỏe cụ thể…không để tình trạng mất kiểm soát và báo cáo khi có yêu cầu đột xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Coivd-19 tỉnh và Quốc gia. Các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của mình nếu có liên quan đến dịch bệnh.

SCT thong bao tam tiep nhan lại ho so to chuc hoi nghi_Signed.pdf

Phòng QLTM - SCT

10/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủNghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 2445/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Sở Công Thương triển khai các văn bản có liên quan.

Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019. Luật này bao gồm 207 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

 Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 207 của Luật này.

Luật thi hành án hình sự năm 2019.pdf

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này bao gồm 29 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 49/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định này áp dụng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữa phạm nhân; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Nghị định 49-2020-NĐ-CP.pdf

Thanh tra SCT

10/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/VBmoi_Key_25072019141551.jpg
Thông báo kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày 23/9/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt Kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ có Thông báo bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán thóc dự trữ quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với khối lượng 1.500  (một nghìn năm trăm) tấn, nhập tại Chi cục dự trữ nhà nước Tây Ninh, tại Kho Trâm Vàng thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Tây Ninh (địa chỉ: ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Phương thức bán: bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

Giá bán: 7.000 đồng/kg (bảy nghìn đồng một kilôgam); giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đồ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Chất lượng thóc nhập kho: thóc nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019, chất lượng theo tiêu chuẩn dự trữ quốc gia quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

Thời gian mở kho tổ chức xuất bán: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/11/2020.

Phòng QLTM - SCT

10/12/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/thongbao_Key_11072019112617.jpg
Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phần I)
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2018, bao gồm 39 điều.

Điều 4. Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm

1. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng;

b) Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

c) Sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp quy định pháp luật hoặc đã kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật nhưng không đạt yêu cầu.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm;

b) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.


Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm;

c) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép;

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này;

c) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP: "Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ quy định tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5.....Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân".

(Còn nữa)

Thanh tra SCT10/9/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Kiểm tra công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnhKiểm tra công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh
Để công tác quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất: báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất (mẫu phụ lục 1 kèm theo).

- Đối với các doanh nghiệp sử dụng, tồn trữ hóa chất: báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong sử dụng, tồn trữ hóa chất (mẫu phụ lục 2 kèm theo).

Báo cáo gửi về Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước ngày 15/10/2020 đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: ntsang@tayninh.gov.vn.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả tự kiểm tra của các đơn vị, Sở Công Thương sẽ có Kế hoạch phúc tra thực tế công tác chấp hành pháp luật về hóa chất của các doanh nghiệp. Thời gian phúc tra cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường của Sở Công Thương (số điện thoại: 02763.820.273, di động: 0936227832 gặp Sang) để được hướng dẫn.

Đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

CV gui cac doanh nghiep tu kiem tra cong tac ATHC_Signed.pdf

Phụ lục 1.doc

Phụ lục 2.doc


10/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/Thong Bao_png_Key_18072019113828.jpg
Quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnhQuy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng, thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, góp phần hạn chế hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định ban hành Quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Ngoài Quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quy trình dịch vụ bưu chính công ích, Quy định còn nêu rõ thời gian chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa kể từ thời điểm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích nhận hồ sơ từ công dân, tổ chức, cụ thể:

  • Không quá 01 ngày đối với nơi nhận hồ sơ thuộc các xã, phường trong địa bàn nội huyện Châu Thành, thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh.
  • Không quá 02 ngày đối với nơi nhận hồ sơ thuộc các xã, phường thuộc các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, để được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân có thể liên lạc các đầu mối:

- Hỗ trợ việc tiếp nhận, trả kết quả:

+ Số điện thoại Bưu điện tỉnh Tây Ninh: 1900561563

+ Số điện thoại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh: 0276.3922009

- Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc khác: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, số điện thoại: 0276.3814885, thư điện tử: soct@tayninh.gov.vn 

Quyết định số 2131-QĐ-UBND.signed.pdf


10/5/2020 10:00 AMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2019-07/News_Key_11072019112924.png
1 - 30Next