Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 04/01/2021, 17:00
Một số quy định của pháp luật liên quan đến Thanh niên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2021
Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành vào năm 2020 và sẽ có hiệu lực trong năm 2021, trong số đó có 02 văn bản có liên quan đến thanh niên bao gồm: Luật Thanh niên và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Ngày 16/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.

Tải về LUAT THANH NIEN 2020.pdf

- Luật Thanh niên được kết cấu gồm 07 Chương, 41 Điều (tăng 01 Chương và 05 Điều so với Luật Thanh niên năm 2005).

- Luật Thanh niên quy định Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

- Luật Thanh niên quy định về các tổ chức thanh niên bao gồm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam và quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên, chính sách của nhà nước đối với tổ chức thanh niên.

- Luật Thanh niên quy định nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của Chính phủ; Bộ Nội vụ - cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và việc tổ chức triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Luật Thanh niên quy định chính sách khung, chính sách cụ thể có tính chất định hướng trên các lĩnh vực về lao động, việc làm; khởi nghiệp; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; văn hóa, thể dục, thể thao, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định chính sách đối với một số nhóm thanh niên cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số. Nguồn tài chính bảo đảm thực hiện chính sách đối với thanh niên gồm ngân sách nhà nước; các khoản ủng hộ, viện trợ, tài trợ và khoản đóng góp.

- Luật quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc phối hợp bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, lao động an toàn, phát triển thể lực, trí tuệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành lập các tổ chức nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Ngoài ra, Luật quy định rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, gia đình trong việc chăm lo, bảo đảm cho thanh niên được: Học tập, phát triển tài năng, giáo dục rèn luyện nhân cách, đạo đức, chăm sóc rèn luyện sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, lao động việc làm.

Ngày 15/12/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021 và đây là Thông tư được ban hành mới.

Tải về Thông tư 07.2020.TT.BNV BC thống kê về công tác thanh niên VN.pdf

- Thông tư gồm có 05 điều và quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do các Bộ, ngành thực hiện gồm: việc lập và gửi báo cáo thống kê, hướng dẫn lập báo cáo, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

- Theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BNV, báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam gồm có các kỳ báo cáo như sau: Báo cáo thống kê năm, Báo cáo thống kê theo nhiệm kỳ, Báo cáo thống kê khác và Báo cáo thống kê đột xuất; các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 02 hình thức: bằng văn bản giấy và qua hệ thống báo cáo điện tử.

- Thông tư này quy định về trách nhiệm thi hành: Bộ Nội vụ, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây: Triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Thu thập, biên soạn, tổng hợp số liệu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định của Thông tư này trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; Xây dựng hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam từ các Sở, ban, ngành trên địa bàn cấp tỉnh; Bổ sung chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam vào phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ;...

Chi đoàn SCT


Lượt người xem:  Views:   21
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết