Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 06/05/2020, 11:00
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2020
Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung, phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong Quyết định có một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Thẩm quyền xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có trách nhiệm xác định các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức do cơ quan, đơn vị, địa phương mình lập và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Thẩm quyền xác định hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm xác định hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình.

3. Tiêu chí xác định

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

a) Hồ sơ vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà không thuộc trường hợp giải trình;

b) Hồ sơ vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và gia hạn thêm thời gian (không quá 30 ngày) để xử lý;

c) Hồ sơ vụ việc có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (từ 02 ngành, lĩnh vực trở lên hoặc từ 02 xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trở lên);

d) Hồ sơ vụ việc được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, có nhiều tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn cần có thời gian để kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền;

đ) Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính do nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên);

e) Hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức (từ 02 cá nhân, tổ chức trở lên);

g) Hồ sơ vụ việc mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài;

h) Hồ sơ vụ việc theo quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Cách thức xác định

Căn cứ các tiêu chí xác định, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với người có thẩm quyền xác định hồ sơ có nội dung phức tạp để làm cơ sở thanh toán theo quy định.

Tải về Quyết định số 869-QĐ-UBND.signed.pdf

Thanh tra SCT

Lượt người xem:  Views:   16
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết