Nghị quyết về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền

Thứ hai - 12/09/2022 10:53 163 0
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền
Nghị quyết về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền gồm những nội dung chủ yếu như sau:
1. 
Quan điểm, định hướng
- Phát triển kinh tế khu vực biên giới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với điều ước quốc tế liên quan tới thương mại biên giới, quy chế quản lý biên giới, quy chế cửa khu biên giới mà Việt Nam là thành viên.
- Phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng biên giới, thu hẹp chênh lệch vùng miền là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa của cả nước và của các địa phương có biên giới, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thúc đy đi mới sáng tạo, nhất là nhng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.
- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của các vùng, miền. Đa dạng và tăng cường huy động, thu hút, xã hội hóa các nguồn lực đ đu tư phát triển nhanh, bền vững khu vực biên giới, trong đó, ngân sách Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực khác, ưu tiên hợp lý nguồn vn đầu tư công phù hp với khả năng cân đối với ngân sách địa phương để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư các dự án, công trình thực sự cấp bách, thiết yếu về y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông phù hợp quy hoạch và có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
- Các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội được đề xuất tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ chkhu vực biên giới; đồng thời có tác động khơi dậy ý chí tự lực, tự cường ca đồng bào, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sng ấm no, khá giả, phát triển cùng cộng đồng, cùng đất nước.
- Phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, bo tồn đa dạng sinh học, tăng cường tiềm lực và bảo đảm vng chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lãnh thổ. Tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân khu vực biên giới.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triệt để thực hiện phân cấp, giao quyền, xác định rõ và gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong việc triển khai quyết liệt các chủ trương, chính sách, phát triển bền vững kinh tế - xã hội một cách toàn diện tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cho khu vực biên giới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và chính sách thương mại biên giới.
2. 
Mục tiêu
- Phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng biên giới gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch vùng, miền; ci thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe của nhân dân.
- Từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên thông, tổng thể, mang tính hiện đại tại các khu vực biên giới, nhất là hệ thống giao thông kết nối với các nước có chung đường biên giới đất liền qua các cửa khẩu.
- Phát triển toàn diện y tế, giáo dục và đào tạo, gìn gi, phát huy giá trị bn sắc văn hóa tốt đẹp, tinh thần tự lực, ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và nguồn lực nội sinh của đng bào dân tộc thiu số khu vực biên giới.
- Phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù, khác biệt của vùng biên giới để phát triển các lĩnh vực kinh tế, nhất là du lịch cộng đồng, thương mại biên giới, thhút đầu tư, tổ chức lại sản xuất phù hợp, hiệu quả.
- Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và giữ vững niềm tin của đồng bào với Đng, chính quyền; bo đảm vng chc quốc phòng - an ninh vùng biên giới; đoàn kết, hợp tác biên giới với các nước láng giềng.
- Sắp xếp đồng bộ dân cư, giải quyết dứt đim nhu cầu cp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc làm cho đng bào dân tộc thiu s nghèo, khó khăn ở khu vực biên giới.
- Thúc đy ứng dụng và chuyn giao công nghệ để phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội cho ngưi dân khu vực biên giới.
3. Các nhiệm vụ giải pháp cần thực hiện: 
(1) Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế khu vực biên giới
(2) Huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế khu vực biên giới
(3) Phát triển kết cấu hạ tầng khu vực biên giới
(4) Phát triển sản xuất khu vực biên giới
(5) Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới
Phòng QLTM - SCT

Tác giả: quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây